Bilgisayar İşletmeni SEYFETTİN AKSU

Bilgisayar İşletmeni SEYFETTİN AKSU

  Bilgisayar İşletmeni BİLGİSAYAR İŞLETMENİ Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Bilgisayar İşletmeni Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Bilgisayar İşletmeni

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Posta: saksuuzanti
Dahili 4015